Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lukáš Vacek (DiskoV),
  IČ: 76329992 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Podhradní Lhota 189, 76871
  email: info@diskov.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Veškeré tyto osobní údaje budou dále shrnuty pod souhrnný pojem osobní údaje.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které získal na základě Vámi vytvořené objednávky v internetovém obchodě Diskov.cz, nebo na základě Vaší registrace za účelem vytvoření uživatelského účtu přes internetový obchod Diskov.cz.
 2. Správce zpracovává pouze identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro vyřízení Vaší objednávky a plnění kupní smlouvy, případně vytvoření uživatelského účtu, nebo zaslání obchodního sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu požadovanou pro archivaci právními předpisy tam, kde to právní předpisy ohledně v nich uvedených osobních údajů ukládají,
 • po dobu od udělení do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, není-li souhlas udělen na jinou dobu či není-li odvolán dříve.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (další zpracovatelé)

 1. Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby:
  Tereza Vacková, Všechovice 129, 753 53, kontaktní e-mail: info@diskov.czTato osoba využívá Vaše osobní údaje za účelem zpracování a odeslání Vaší objednávky.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR:

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva
na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte dále právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato práva uplatníte následovně:

 

Úprava a doplnění

Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@diskov.cz a uveďte, jaký údaj požadujete upravit či doplnit a z jakého důvodu.

 

Oprava osobních údajů

V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@diskov.cz
a uveďte, jaký údaj požadujete opravit a z jakého důvodu.

 

Vymazání osobních údajů

Máte právo zažádat, abychom Vaše údaje vymazali na těch dokumentech, které nejsme povinni podle zákona uchovávat (např. účetní dokumenty). Vaše žádost může být odmítnuta, pokud jsme Vaše údaje povinni spravovat pro účetní či fiskální účely, nebo pro určení, soudní nalezení či výkon našich právních nároků. Není-li dána právě popsaná situace, Vaše osobní údaje vymažeme zejména, pokud: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány; odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a není dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů
a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů; osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právní úpravou; povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis; jedná se osobní údaje osob mladších 16 let. Své právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujte prostřednictvím našeho emailu info@diskov.cz
a uvedete, jaký údaj požadujete vymazat a eventuálně z jakého důvodu.

 

Omezení zpracování osobních údajů

V případě, že namítáte nesprávnost Vašich osobních údajů, či máte za to, že jejich zpracování neprobíhá zcela v souladu s právní úpravou, eventuálně se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, pro které jsme je získali, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím našeho emailu info@diskov.cz, kde prosím uveďte, zpracování jakého údaje požadujete omezit.

 

Vznesení námitky

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (jak je popsán výše), můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto Vašich osobních údajů, budete-li k tomu mít důvod. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@diskov.cz a uveďte jakou námitku vznášíte a z jakého důvodu.

 

Přístup k Vašim osobním údajům

Chcete-li obdržet přesný přehled Vašich osobních údajů, které spravujeme a zpracováváme, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu info@diskov.cz, nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, že žádáte o zaslání dále uvedených informací, které Vám následně zašleme elektronicky na adresu uvedenou v takové žádosti. Můžete žádat o sdělení informací o tom, jaké jsou účely zpracování, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, kdo jsou příjemci osobních údajů, jaká je doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy, můžete se dotazovat také na Vaše práva související s Vašimi osobními údaji.

 

Podání stížnosti

V případě Vašich důvodných pochybností, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, (kontakty naleznete na www.uoou.cz.). Před podáním takové stížnosti nás prosím neváhejte kontaktovat na emailu info@diskov.cz

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména jejich zpřístupnění pomocí hesla
  či jejich uzamčení do prostor s přístupem pouze oprávněných osob.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách – Diskov.cz.

Tyto podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.1. 2021.