Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (Lukáš Vacek – DiskoV, IČ: 76329992, Podhradní Lhota 189, 76871) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na adrese www.diskov.cz (dále je „internetový obchod“). Tyto všeobecné obchodní podmínky vycházejí z § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Případy neuvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí platným občanským zákoníkem ČR.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží – cena, hlavní vlastnosti, ilustrační foto, atd. jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a na základě těchto informací prodávajícímu nevzniká povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu (například v případě vyčerpání skladových zásob daného zboží).
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodávající umožňuje doručení zboží pouze
  na území ČR. Případné doručení do zahraničí bude řešeno na základě individuálně sjednaných podmínek. Prodávající může nabídnout kupujícímu doručení zboží na vlastní náklady v případě, že hodnota objednávky překročí částku uvedenou na stránkách internetového obchodu.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  – prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  – vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů (GDPR).
 4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může objednávku zrušit prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je
  v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Vytvoření zákaznického účtu

 1. Na základě registrace provedené v internetovém obchodě si může kupující vytvořit zákaznický účet a následně z něj provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. V případě nastalých změn je kupující povinen své údaje na uživatelském účtu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných
  k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Prodávající se zavazuje neposkytovat údaje o kupujícím třetím stranám a využívat je pouze pro potřeby vyřízení objednávek
  v internetovém obchodě, případně pro zaslání vlastního obchodního sdělení kupujícímu (viz podmínky GDPR).
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet již delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového
  a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 1021478024/3030, vedený u banky Airbank.
 • bezhotovostně platební kartou (Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013. )
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši mimo případ, kdy kupující získá od prodávajícího dopravu zboží zdarma (viz článek II, odstavec 3 těchto obchodních podmínek).

 

IV. Reklamace

 1. Reklamační řád internetového obchodu Diskov.cz se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku ČR – č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží, na které je uplatňováno právo odpovědnosti za vady.